آموزش

پروژه چیست؟ (قسمت دوم)

بخش آموزش

مهندس امیر علی عبدالمحمدی

۰
شنوندگان
۵/۵
مصاحبه

مهندس معین غمین

۰
شنوندگان
۳.۵/۵

پروژه چیست؟ (قسمت اول )

بخش آموزش

مهندس امیر علی عبدالمحمدی

۰
شنوندگان
۵/۵
مصاحبه

مهندس معین غمین

۰
شنوندگان
۳.۵/۵